گزارش نظر

در لیست مشاغل خانگی جهت پرورش و تفریخ ماهی قزل آلا ردیفی تعریف نشده، انا نزدیکی زیادی بین واحد حد وسط ماهی قزل آلا و مراکز پورورش و تکثیر ماهی زینتی وجود دارد. آیا میتوان با گرفتن مجوز پرورش و تکثیر ماهی زینتی اقدام به تفریخ قرل الا با سیستم آبی مداربسته نمود؟
جوابیه شیلات
تاسیسات جدا و شرایط مخصوص به خود را دارد و مجوز باید تعویض شود.
مدیریت سایت شیلات