گزارش نظر

آیا برای یک استخر کوچک 7 متری که برای مصارف خانگی باشد باید مجوز گرفت.
جوابیه شیلات
در قالب مشاغل خانگی می توانید مجوز بگیرید.
مدیریت سایت شیلات